FÖRKLARING OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

av Eckes-Granini Sverige AB

Status april 2024

Eckes-Granini Sverige AB (hädanefter kallat "Eckes-Granini") driver webbplatsen (hädanefter kallad "webbplatsen") tillgänglig under domänen "www.bramhults.se" samt mobila applikationer inom extern online-närvaro såsom sociala medieprofiler (hädanefter kollektivt kallade "online-erbjudandet"). Nedan informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter vid användning av denna webbplats. Personuppgifter är all data som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

Ansvarig enhet enligt Art. 4 nr 7 GDPR är:

Eckes-Granini Sverige AB
Källbäcksrydsgatan 23
507 31 Brämhult
kundtjanst@eckes-granini.com

Alla förfrågningar om information, korrigering och radering, invändningar eller återkallande av samtycke, hävdande av rätt till begränsning av behandling eller rätt till dataportabilitet samt kommentarer eller frågor från användaren gällande dataskydd ska skickas till denna adress.

Din data kommer att samlas in, bearbetas och användas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen, särskilt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och, om tillämpligt, i enlighet med nationella lagar. Behandlingen av personuppgifter utförs på basis av följande rättsliga grunder i GDPR. Vidare, om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall, kommer vi att informera dig om dessa i integritetspolicyn.

1. Insamling av personuppgifter för informationsanvändning

(1) Om du använder webbplatsen enbart för informationsändamål, dvs. om du inte loggar in för att använda webbplatsen, registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi inte in några personuppgifter förutom de data som din webbläsare skickar för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen. Dessa är:

(2) Vidare kan cookies lagras på din dator när du använder webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk, tilldelade till den webbläsare du använder, och genom vilka viss information överförs till webbplatsen som sätter cookien (i detta fall, vi). En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien härstammar, "livslängden" för cookien och ett värde, vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internetanvändningen mer användarvänlig och effektiv överlag. Cookies används endast av oss i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Detta innebär att vi alltid inhämtar återkallelig samtycke, om det inte krävs enligt lag. Detta gäller särskilt om lagring och läsning av information, inklusive cookies, är absolut nödvändig för att kunna göra vårt onlineerbjudande tillgängligt.

Vi behandlar personuppgifter med hjälp av cookies på olika rättsliga grunder. Om samtycke har inhämtats, är den rättsliga grunden för behandlingen det deklarerade samtycket. Om inget samtycke har givits och cookies är nödvändiga, kommer de uppgifter som behandlas med hjälp av dessa cookies att behandlas på basis av våra legitima intressen (t.ex. i driften av vårt onlineerbjudande och förbättring av dess användbarhet) eller, om detta görs inom ramen för uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser, för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Vi kommer att förklara de ändamål för vilka cookies behandlas av oss i denna integritetspolicy eller inom ramen för vårt samtycke och våra behandlingsprocesser.

För att hantera cookies och ditt samtycke till detta, använder vi en lösning från Papoo Software & Media GmbH. Inom ramen för orderbehandling överför vi därför personuppgifter (samtyckesdata) till Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Tyskland som behandlare. Med samtyckesdata menar vi följande uppgifter: datum och tid för besök eller samtycke/avslag, enhetsinformation. Behandlingen av uppgifterna utförs i syfte att uppfylla lagliga skyldigheter (bevisbörda enligt artikel 7 punkt 1 GDPR) och den därmed sammanhängande dokumentationen av samtycken och därmed på basis av artikel 6 punkt 1 lit. c) GDPR. Lokal lagring används för att lagra uppgifterna. Samtyckesdata kommer att lagras i 3 år. Uppgifterna lagras inom Europeiska unionen. Ytterligare information om de insamlade uppgifterna och kontaktuppgifter finns på https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Detaljer om de cookies som används och möjligheten att ge samtycke till användningen av cookies finns i samtyckesinställningarna. Där kan du också återkalla ditt samtycke.

2. Insamling av personuppgifter för personlig användning

(1) Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta måste du vanligtvis ange ytterligare personuppgifter som vi kommer att använda för att tillhandahålla den respektive tjänsten. Om ytterligare frivillig information är möjlig kommer det att markeras i enlighet därmed. Vi samlar, behandlar och använder endast de personuppgifter som är nödvändiga för din användning av webbplatsen och/eller fullgörandet av ett avtal som ingåtts med oss eller som du själv tillhandahåller. Särskilt gäller detta följande inventeringsdata och användningsdata som kan överföras via formulär på vår webbplats:

(2) Inventarieuppgifter och användaruppgifter kommer att användas av oss för att upprätta, utforma, ändra eller avsluta en avtalsrelation med dig, om nödvändigt, för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att logga in användaren på webbplatsen, och för att kontakta dig om du begär det eller om det är nödvändigt inom ramen för avtalsrelationen eller tillåtet enligt lag.

De personuppgifter lagras och behandlas inom Europeiska unionen, med undantag för de uppgifter som samlas in av de nedan nämnda tredjepartsleverantörerna.

3. Radering av data

Om inget annat beskrivs i denna integritetspolicy eller vid databehandling via kontaktformuläret som tillhandahålls på webbplatsen, kommer vi endast att lagra dina uppgifter så länge vi behöver dina uppgifter, t.ex. för att behandla en begäran som du har skickat till oss. Dina personuppgifter kommer därför att raderas efter att din begäran har behandlats, om inget annat har överenskommits. Inventeringsdata kommer att raderas två år efter avslutandet av avtalsförhållandet i slutet av kalenderåret, om inte längre lagring är nödvändig och lagligt tillåten.

4. Anonym statistisk analys av användardata

Vi har rätt att skapa användarprofiler med hjälp av pseudonymer för reklam-, marknadsundersöknings- eller behovsanpassad utformning av webbplatsen om du inte invänder mot detta. I synnerhet analyserar vi användningsdata anonymt för statistiska ändamål för att utforma webbplatsen enligt behov. Du kan invända mot denna användning av dina personuppgifter genom att meddela oss.

5. Användning av Google Analytics

(1) Vi använder Google Analytics för att mäta och analysera användningen av vår webbplats baserat på ett pseudonymt användaridentifieringsnummer. Användaridentifieringsnumret används för att tilldela analysinformation till en terminalenhet för att identifiera vilket innehåll användarna av terminalenheten har åtkomst till inom en eller flera användningsprocesser, vilka sökord de har använt, åtkomst till igen eller har interagerat med vårt onlineerbjudande när och hur länge, utan unika data, såsom namn eller e-postadresser. Pseudonyma profiler av användare skapas med information från användning av olika enheter, varvid cookies kan användas. Google Analytics loggar eller lagrar inte enskilda IP-adresser för användare från EU. Google Analytics tillhandahåller dock grov geografisk platsinformation som härrör från IP-adressens struktur. För användare från EU kommer IP-adressdata att användas uteslutande för denna härledning av geolokaliseringsdata innan den raderas. När Google Analytics samlar in mätvärden, utförs alla IP-förfrågningar på EU-baserade servrar innan trafiken skickas till Analytics-servrar utanför EU för bearbetning.

(2) Tjänsteleverantören för Google Analytics är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/analytics/). Integritetspolicyn finns under https://policies.google.com/privacy. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google Ireland Limited, vars innehåll du kan se här: https://business.safety.google/adsprocessorterms. Grunden för överföringen till tredje länder är EU-US Data Privacy Framework (DPF) och standardavtalsklausuler (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Du kan invända mot denna användning av dina personuppgifter på följande sätt: Opt-Out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en; inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated. För mer information om Google Analytics, typerna av behandling och de data som behandlas, se https://privacy.google.com/businesses/adsservices.

6. Googles samtyckesläge

Vi använder Google Consent Mode på vår webbplats, en funktion som tillhandahålls av Google som gör det möjligt för oss att säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och cookie-samtyckesbestämmelser. Google Consent Mode gör det möjligt för oss att ta hänsyn till dina samtyckesinställningar, särskilt i samband med användningen av Google-produkter som Google Analytics och Google Ads.

Google Consent Mode fungerar genom att samla in information om huruvida du har samtyckt till användningen av cookies och andra spårningstekniker på vår webbplats. Baserat på denna information kommer Google Analytics att samla in och skicka data från din aktuella session eller inte.

Om du inte har samtyckt till användningen av cookies kommer ingen information om dina onlineaktiviteter att vidarebefordras till Google Analytics eller Google Ads.

7. Friendly Captcha

Vi använder tjänsten "Friendly Captcha" på vår webbplats (www.friendlycaptcha.com). Denna tjänst tillhandahålls av Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.

Friendly Captcha är en ny typ av integritetsvänlig säkerhetslösning som gör det allt svårare för automatiserade program och skript (s.k. "bots") att använda vår webbplats. För detta ändamål har vi integrerat en programkod från Friendly Captcha på vår webbplats (t.ex. för kontaktformulär) så att besökarens slutenhet kan upprätta en anslutning till Friendly Captchas servrar för att ta emot en beräkningsuppgift från Friendly Captcha. Besökarens slutenhet löser beräkningsuppgiften, som kräver vissa systemresurser, och skickar beräkningsresultaten till vår webbserver. Vår server kontaktar Friendly Captcha-servern via ett API och får ett svar som anger om pusslet löstes korrekt av slutenheten. Beroende på resultatet kan vi tillämpa säkerhetsregler på förfrågningar via vår webbplats och därmed till exempel bearbeta dem vidare eller avvisa dem. Uppgifterna används uteslutande för att skydda mot skräppost och robotar enligt beskrivningen ovan.

Friendly Captcha ställer inte in eller läser cookies på besökarens slutenhet. IP-adresser lagras endast i hashad (envägskrypterad) form och gör det inte möjligt för oss och Friendly Captcha att dra några slutsatser om en enskild person.

Om personuppgifter lagras kommer dessa uppgifter att raderas efter 30 dagar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 (1) lit. f GDPR för att skydda vår webbplats mot otillbörlig åtkomst av robotar, dvs. skydd mot skräppost och skydd mot attacker (t.ex. massförfrågningar).

Ytterligare information om dataskydd vid användning av Friendly Captcha finns på https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

8. Nyhetsbrev via e-post

(1) Om du samtycker till detta separat kan vi skicka dig information om användningen av webbplatsen samt allmän kundinformation (nyhetsbrev via e-post) via e-post. Ditt samtycke kommer att loggas och du kan när som helst komma åt innehållet i samtycket samt detta meddelande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Invändningen kan särskilt göras mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Registreringsprocessen registreras på grundval av våra legitima intressen i syfte att bevisa att den har utförts korrekt. I den mån vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-post sker detta på grundval av vårt berättigade intresse av ett effektivt och säkert försändelsesystem.

(2) Innan vi raderar dem lagrar vi avregistrerade e-postadresser, uteslutande i syfte att eventuellt kunna försvara oss mot krav, i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen för att kunna bevisa ett tidigare lämnat samtycke. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, under förutsättning att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas. Vid skyldighet att permanent följa invändningar förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen i en svart lista (s.k. "blocklista") enbart för detta ändamål.

9. Integrering av tjänster från tredje part

(1) Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i "utökat dataskyddsläge", dvs. inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Det är först när du spelar upp videorna som de uppgifter som nämns i punkt 2 överförs. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring. Vi har även integrerat innehåll från följande tredjepartsleverantörer på denna webbplats: Google Maps.

(2) Genom att besöka webbplatsen får tredjepartsleverantören information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns under 1.(1) i denna förklaring. Detta sker oavsett om denna tredjepartsleverantör tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på plug-in-leverantören kommer dessa uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska kopplas till tredjepartsleverantören måste du logga ut innan du aktiverar knappen.

(3) Tredjepartsleverantören lagrar dessa uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs framför allt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsanpassad reklam. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive tredjepartsleverantör för att utöva denna rättighet.

(4) Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av tredjepartsleverantören finns i dataskyddsbeskrivningarna för dessa tredjepartsleverantörer som anges nedan. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

(5) Adresser till respektive leverantör och URL med deras dataskyddsbeskrivningar:
Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornien 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

10. Underleverantörer

Vi använder underleverantörer som en del av behandlingen av personuppgifter och ingår ett avtal med dessa personuppgiftsbiträden i enlighet med kraven i art. 28 GDPR.

Följande används som underleverantör för hosting av webbplatsen:

Deutsche Telekom MMS GmbH
Riesaer Straße 5
01129 Dresden
TYSKLAND
https://www.telekom-mms.com/

11. Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)

Som en del av vår online-närvaro i sociala nätverk behandlar vi uppgifter om de användare som är aktiva där. Personuppgifter kan även behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan medföra risker för användarna eftersom det t.ex. kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter. Dessutom behandlas användardata vanligtvis inom sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamändamål. För en detaljerad beskrivning av de olika formerna av behandling och möjligheterna att invända (opt-out) hänvisar vi till de dataskyddsbeskrivningar och den information som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk.

Begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter kan mest effektivt hävdas hos leverantörerna själva. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

12. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med dataskyddskraven för att skydda användarens personuppgifter. Alla våra anställda som är involverade i behandlingen av personuppgifter är skyldiga att upprätthålla datasekretess och utbildas i enlighet med detta. Användarens personuppgifter krypteras med hjälp av HTTPS när de överförs till webbplatsen.

13. Rättigheter för registrerade

Användaren och andra registrerade kan kräva följande rättigheter av oss med avseende på deras personuppgifter enligt GDPR, som särskilt följer av art. 15 till 21 i GDPR:

Hänvisning till rätten till invändning enligt art. 21 GDPR

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som sker med stöd av artikel 6.1 e eller f i GDPR; detta gäller även profilering med stöd av dessa bestämmelser. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

14. Tillsynsmyndighet för dataskydd och rätt att överklaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot bestämmelserna i GDPR.  Den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansvarar för oss är

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208 +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Webbplats: https://www.datenschutz.rlp.de/
E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

15. Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@eckes-granini.com eller på vår postadress med tillägget "The data protection officer".

16. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Från tid till annan är det nödvändigt att anpassa innehållet i denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra dem när som helst. Vi kommer att publicera den på samma plats som detta integritetsmeddelande.

Om vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy, vänligen notera att adresserna kan ändras över tid och att informationen bör kontrolleras innan du kontaktar oss.